Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

 

IMG 1172Christian den Fjerdes Laug har ca. 8.000 medlemmer fordelt over hele verden, alligevel var den en stor fornøjelse at denne medlemskreds blev styrket ved optagelse af 26 medlemmer fra store dele af verden den 4. maj 2022.

Oldermanden nævnte i sin velkomst, at der normalt var elever med fra Ukraine, dem savnede vi af gode grunde i dag. Oldermanden bad major Kristian Henningsen viderebringe vores bedste hilsener til vores venner i Ukraine.

Netop af hensyn til det multinationale blev denne optagelse naturligvis gennemført i engelsk udgave. De 26 nyoptagne havde det til fælles, at de alle fungerer i deres nationale militær- politi, og ligeledes er det en tradition, at de pågældende MP´er fra de enkelte nationer deltager i kursus i Aalborg omkring international forståelse og gensidig respekt for og mellem de enkelte landes militærpoliti.

Det er efterhånden blevet en tradition at dette internationale efteruddannelsestilbud finder sted i Aalborg, og en del af denne tradition har de seneste 25 år, budt på optagelse af de aktuelle kursusdeltagere i Christian den Fjerdes Laug.

I begyndelsen af optagelsesproceduren hersker der blandt de optagelsessøgende en rimelig spændt stemning, men efterhånden som optagelsesritualet gennemgås skabes der god forståelse for denne danske institutions oprindelse, liv og virkemåde, og derfor lykkes det at afvikle hele optagelsen i et godt og smittende humør.

Denne gang var der optagelse af danske, norske, svenske, finske, engelske, lettiske, polske og tyske militærpolitifolk.

Alle deltagere var gode til at synge med på de indlagte sange i optagelsesproceduren, og klappede flot ad Laugets dygtige 3-mands-band, der leverede god musikalsk underholdning.

Endnu en god dag.

Foto: Privat

Se billederne

 

Det blev en flot aften med optagelse af nye medlemmer og tildeling af donationer

Som vanligt dannede kælderhvælvet under Jens Bangs Stenhus rammen om aktiviteterne.

Oldermand Niels Voss Hansen kunne byde velkommen til mange deltagere, der var pænt fyldt op i kælderen. SIMG 4262om første punkt oplæste oldermanden et telegram til Hendes Majestæt Dronningen, hvilket senere medførte en kvittering fra dronningen for modtagelsen af den venlige hilsen.
Oldermanden bad så forsamlingen om at mindes mangeårige stolsbroder Karl Salling Møller, der i 2021 var død 96 år gammel.Karl Salling Møller var æresceremonimester og den sidste i lauget, der havde været aktiv under 2. Verdenskrig, og kom hjem med de hvide busser fra Neuengamme. Karl var medlem af Lauget i 46 år, heraf de 40 år i styrelsen.
Ligeledes meddeltes at stolsbroder Per Svensson efter 37 års medlemskab af lauget, heraf de 25 som medlem af styrelsen, har valgt at trække sig tilbage.
Henning Kaastrup blev behørigt budt velkommen som ny stolsbroder og iklædt kappe.

Herefter blev Laugsforsamling for året 2021 afviklet.
Som dirigent til at afvikle dagsordenen på behørig vis valgtes tidligere beredskabschef Jørgen Pedersen.

IMG 4270Dagsordenen blev herefter afviklet, og Jørgen Pedersen hjalp til med, at det skete efter den gældende dagsorden.  

I oldermandens beretning blev meldt om Covid-19’s indflydelse på aktiviteterne.  Det havde kun været muligt at gennemføre 6 optagelser i 2021. En af disse var et 30-års jubilæum for optagelse af medlemmer i UNMILPOC. Det blev i sin tid initieret af major Søren Rand, der også var til stede på dagen. Samme dag udnævntes ”Årets Soldat  2021”, som blev overkonstabel Class Mathias Schultz.  Ligeledes havde arbejdet med laugets norske afdeling ligget underdrejet grundet Covid-19, men der er melding om et norsk besøg i marts 2022. Beretningen blev godkendt.

Der var genvalg til bestyrelsen, der alle var villige til at fortsætte.

Kassemester Torben Røgild gennemgik herefter regnskabet, der udviste et fornuftigt overskud på trods af Covid-19 og en dermed indskrænket aktivitet i 2021.

Regnskabet blev godkendt.

Herefter omtalte oldermanden Christian den Fjerdes Laugs Fond, hvor der i 2021 var blevet uddelt i alt kr. 54.000 til forskellige gode formål. I årenes løb har Fonden udbetalt 1,6 mill. kr. til gode formål.

I år har fonden 25-års jubilæum. I alle årene har tidligere borgmester Kaj Kjær været formand. Kaj Kjær har nu valgt at trække, sig og han og fru Britta fik stor tak for indsatsen. Nyvalgt til fonden er Michael Slavensky Dahl.

Traditionen tro var der herefter uddeling af diverse hæderspriser.
Philip Holst Park Nielsen fik tildelt en donation i form af et ”Skulderklap” for aktuelt i weekenden, at have reddet endnu et ungt menneske fra at drukne i Limfjorden.
Årets soldat 2022 tilfaldt overkonstabel David Gerdt for sin indsats, der også omfattede missioner i både Irak og Afghanistan.
Aalborgprisen gik til Aalborgarden, som siden 1983 har medvirket til at gøre Aalborg festligere. Formand Michael Christensen og tambourmajor Cecilie Laustsen tog imod.
Christian den Fjerdes Laug’s Hæderpris gik til Knud Christensen, der har taget initiativ til organisationen ”Kom videre mand” i Aalborg. En organisation, der hjælper mænd, der har ”ondt i livet”.
Traditionen tro var der donationer til beboere på 4. Maj Kollegiet. De bor på henholdsvis ”Churchill værelset”: Frida Rosenlund Falk Thøstesen og ”Tolstrup værelset”: Magnus Neve-Græsbøll.

Da dirigenten og oldermanden havde afklaret, hvem der skulle afslutte generalforsamlingen, var næste punkt optagelse af nye medlemmer.
Der var 12, der havde ønsket optagelse. Heraf en delegation fra laugets mangeårige samarbejdspartner en sektion fra GF Forsikring i Odense.

De nyoptagne blev udsat for den herlige normale optagelse. De måtte også denne aften bevæge sig ud i mørket, for at finde frem til den hemmelige indgang, hvortil de netop havde fået hver sin nøgle. Selskabet blev udsat for den traditionelle hofmenu, 2 røde pølser med brød.  Der var en glad stemning under hele optagelsen.

Se billederne

Fotograf: Fini Ryming

 

Duus lilleDer afholdes ordinær Laugsforsamling, jævnfør Laugsskråens artikel 7,

onsdag den 23. februar 2022, kl. 19.00

i Duus Vinkjælder, Østerågade, Aalborg.

Dagsorden ifølge Laugsskråen. Eventuelle punkter til dagsorden skal være Laugsstyrelsen skriftligt i hænde senest 16. februar 2022.
Medlemmer som har betalt ”livsvarigt medlemskab” eller årskontingent for 2022 er stemmeberettigede.
Bordbestilling afgives direkte til Duus Vinkjælder, tlf.: 98 12 50 56.
Optagelse af enkeltpersoner i Lauget kan ske i begrænset omfang denne aften,
pris 350 kr.
Henvendelse laugskældermester Ole Bech Kristensen, tlf.:  3029 0591.

 

 

2021_humoerlegat.jpg - 201.05 kBChristian den Fjerdes Laug uddelte et af 8 Humørlegater til tjenerelev Jasmin Obenheimer Mørc hos restaurant Fusion

 Overrækkelsen skete på Jasmins arbejdsplads som på tidspunktet for overrækkelsen havde fuldt hus med gæster. Jasmin Obenheimer Mørc blev rimeligt overrasket, da repræsentanter fra Christian den Fjerdes Laug mødte frem i restauranten. Musikdirektør i lauget, Per Iversen skabte med en fanfare ro i lokalet, og alle gæster ventede spændt på, hvad der skulle ske. Oldermand Niels Voss Hansen, der udover musikdirektøren var mødt frem med laugets ceremonimester Svend Aage Suhr og tørstmester Palle Bjørnstrup, hidkaldte Jasmin, og fortalte hende, at hun var blevet udvalgt til at modtage et af laugets humørlegater.

Oldermanden orienterede kort de opmærksomme gæster om Christian den Fjerdes Laug og laugets virke, at det var opstået under 2. Verdenskrig, da fjenden stod i landet, og at lauget fungerede den dag i dag med optagelser af personer/medlemmer fra den ganske verden.

Christian den Fjerdes Laug har også et virke, hvor det støtter forskellige ting, bl.a. et trillingelegat og flere andre og som nu et Humørlegat til opmuntring af unge, der gør det godt rent menneskeligt under deres uddannelse.

Derfor fik Jasmin Obenheimer Mørc også disse ord fra oldermanden: Jasmin, du får Humørlegatet, da du altid er klar med et hjertevarmt smil, er meget vellidt af gæsterne, kollegaer og lærere. Jasmin, du får en til at føle sig tryg og i godt humør, du udviser stor professionalisme, et godt værtskab og du har også et dejligt sind. Du er også god til at fortælle den ekstra historie, som gør det hele lidt sjovere. Til lykke med legatet.

Herefter spillede laugets musikdirektør en glad melodi, og Jasmin fik under store klapsalver fra gæsterne i restauranten overakt et diplom samt en økonomisk erkendtlighed, som oldermanden gerne så, at hun omsatte i promiller.

Var der ikke stemning i restaurant Fusion før uddelingen af Humørlegatet, så var der det i hvert fald da stolsbrødrene fra Christian den Fjerdes Laug forlod restauranten, en god oplevelse rigere.

Foto: privat

 

 

IMG 4112En tradition var ved at sprænge rammerne

Christian den Fjerdes Laug optog ikke mindre end 43 nye medlemmer på en gang fra UNMILPOC

UNMILPOC kræver umiddelbart en forklaring, det står for United Nations Military Police Course. Disse kurser for soldater fra praktisk taget hele verden, er blevet afviklet hos militæret her i Aalborg i mere end 30 år.

For 30 år siden tog den daværende leder af kursusvirksomheden major Søren Rand initiativ til at disse internationale kursister skulle have en rigtig Aalborg-oplevelse, hvorfor han etablerede et samarbejde med  Lauget om optagelse af kursisterne i Lauget.

I år var det så 30. år, at der blev optaget kursister fra UNMILPOC, og i den anledning modtog Christian den Fjerdes Laug et 30 års bevis fra UNMILPOC for det gode samarbejde.

Søren Rand, der også var til stede, blev hyldet for at have taget initiativet for 30 år siden.

IMG 4146Dette var med til at forhøje den i forvejen gode stemning ved denne optagelse, der også bød på Christian den Fjerdes Laug udnævnelse af ÅRETS SOLDAT 2021. Denne hæder gik til overkonstabel Mathias Schultz Dalsgaard. Udnævnelsen blev motiveret af hans foresatte med bl.a. disse ord: Han er en rigtig professionel soldat. Han har en positiv indstilling og er altid villig til at gå et skridt videre. Han vendte hjem fra Irak i foråret 2020 og har nu 3,5 års erfaring som professionel soldat.

Mathias Schultz Dalsgaard fik overakt bevis for ÅRETS SOLDAT 2021 samt en erkendtlighed under store klapsalver.

Samme dag var der også premiere for laugets nye troubadour Henning Kaastrup, der trakterede guitaren på bedste vis sammen med vore øvrige musikere.

Da der også foruden de 43 nyoptagne og laugets stolsbrødre var fremmødt flere gæster, var hele kælderlokalet fyldt op med glade mennesker, der i høj grad var med til at gøre denne optagelse i Christian den Fjerdes Laug, både meget højtidelig samt glad og festlig.

Se billederne

Fotograf: Fini Ryming