Christian Den Fjerdes Laug

Nyheder

Det er dejligt at Corona tidens indflydelse er så godt som overstået.

IMG 4705I Christian den Fjerdes Laug har vi fornøjelsen af at gennemføre 7 optagelses arrangementer på en måned.

 Den 7. september optog vi igen et uddannelseshold for militærpolitiet, det

Internationale uddannelsesarbejde i Militærpolitiet kaldes UNMILPOC. allerede 10. september kunne vi optage et kontingent nordiske ingeniører, der var til seminar i

Aalborg.

Den 21. september blev et kontingent senior medarbejdere fra Siemens Gamesa optaget.

Det blev en meget fin og humørfuld eftermiddagsforestilling. Oldermanden ledte på sin sædvanlige myndige og herlige facon gæsterne igennem optagelsesritualet, og den historiske ekspert Peter Reinau fik selskabet indviet i laugets flotte historie.

Denne dag tog Henrik Schou sig af skovridderens arbejde, og gæsterne fik en stor sang fra de varme lande om vores smukke træ ved Rådhuset, hvordan det trivedes og hvordan vi plejede og passede det. Der var ikke et øje tørt efterfølgende.

Vi fik guidet deltagerne videre til den hemmelige indgang, og den historiske ekspert bidrog med yderligere historie om lauget og ceremonimester Svend Aage Suhr fik en af de deltagende damer (sjovt nok vælger han altid damer) til at efterprøve, at den udleverede nøgle kunne åbne døren.

Tilbage i kælderen blev selskabet modtaget af oldermanden, der indførte dem i drikken mjøds mysterier. Det blev efterfulgt af Christian den Fjerdes Laugs store dinner med indlagt underholdning af laugets brave musikanter Keld Trudslev og Henning Kaastrup.

Endnu en dejlig optagelse var til ende – men allerede 24.september var der optagelse af dele af besætningen på fregatten Absalon, der er adopteret af Aalborg. Den 2. oktober gælder det optagelse af medlemmer af logen ”Den brudte søjle”, den 4. oktober seniorgruppen fra Erhverv Norddanmark og igen den 20. oktober gæster fra AAU.

Det er dejligt med nye medlemmer i kredsen af de ca. 8.000 medlemmer Christian den Fjerdes Laug har både i vores hjemland men i høj grad også worldwide, og det er altid en glæde at se de nyoptagnes ansigter, når de bliver fortalt hvem de bliver medlemmer sammen med.

Se flere billeder HER

 

Den amerikanske ambassadør tiltrådte 1. juli og den 4. juli blev han optaget i Christian den Fjerdes Laug.

01Årets Rebildfest 2022 blev en af de allerførste opgaver for ambassadør Alan Leventhal og hans frue Sherry. Og det betød også optagelse i Christian den Fjerdes Laug på selve dagen hvor Amerikas Uafhængighedsdag bliver fejret.

I alt blev 17 personer blev optaget som nye medlemmer i Christian den Fjerdes Laug, og med Oldermand Niels Voss Hansen i topform, blev det som ønsket en glad og god optagelse, og alle blev optaget i festligt og godt humør.

Selskabet blev indført i laugets historie på bedste vis, fik fremlagt konditionerne for at blive medlemmer i lauget, og alle takkede ja.

Efter optagelsen var det tid for den obligatoriske rundtur i det gamle og nye Aalborg, med ophold foran byens gamle rådhus fra 1767. Ikke for alene at beundre dette, men mere for at pleje det smukke træ, der står foran Rådhuset, og som Christian den Fjerdes Laug i sin tid har skænket byen med ønsket om at medvirke til at gøre Aalborg ren og grøn.

Så var det tid for de nye medlemmer at opleve indgangen til Løngangen, hvortil den netop udleverede nøgle skulle passe. Det blev ambassadørfruen Sherry Leventhal, der på selskabets vegne fik lejlighed til at konstatere at nøglen passede, og dermed medvirke til at understrege, at meningen er, at de nye medlemmer i fremtiden skal medbringe nøglen, når de er i Aalborg, så de selv kan skaffe sig adgang til en af landets navnkundigste vinkældre.

13Herefter blev laugets flotte dinner serveret og nydt, og som sædvanlig blev gæsterne indført i snapsens ritualer under sang og bægerklang.

I år var der disponeret fornuftigt med tid, så alle kunne i ro mag efterfølgende begive sig afsted til Rebild, til frokost og Rebildfest i bakkerne; i år endda med deltagelse af hendes majestæt, dronning Margrethe den 2.

Netop da årets Rebild frokost var færdig, bragende et forrygende regn- og tordenvejr løs. Det var så meget, at selve festen i bakkerne blev udsat en halv time.

Desværre var regnvejret ikke helt færdigt, men heldigvis var folk forsynet med regn udstyr.

Fotograf: Jens Morten

Se billederne fra optagelsen HER

5 Chr4 fond legatuddeling 2022Efter 25 år som en særdeles dygtig formand, havde tidligere borgmester Kaj Kjær valgt at trække sig.

Nyvalgt til Fonden er Michael Slavensky Dahl. Vibeke Gamst blev valgt.til ny formand.

Øvrige medlemmer er Ernst Trillingsgaard, Jens-Christian Schmidt og Niels Voss Hansen.

Normalt har Fonden holdt sin årlige uddeling af legater først i december måned, hvor legatmodtagerne er blevet beværtet med æbleskiver og gløgg.
Det er nu ændret, da uddeling af legater og julefrokoster, ikke rigtigt harmonerede sammen.
Fremover holdes uddelingen den 4. maj. Menuen er den for Lauget så kendte, “røde pølser” med enten øl/vand eller vin til.

Uddelingen startede kl. 15.30, hvor Fondsadministrator Jens-Christian Schmidt bød velkommen. Herefter gav “Naturhornsblæserne” en lille, men fornem koncert.

Herefter blev de 18 modtagere kaldt op og modtog deres legat, ikke i form af kontanter eller check, men i form af et brev, hvor de blev bedt om at opgive deres kontonummer! Hvor enkelt er det ikke blevet?

De forskellige legater varierede fra 1.980 kr. til og med 5.000 kr., dækkende mange forskellige gode formål alle dog inden for Fondens statutter, som foreskriver at Fonden kan støtte “sociale, humanitære og kulturelle aktiviteter i Aalborg kommune”

Af modtagerne kan f.eks. nævnes:
“Obelpigerne” 2.000 kr.
Forfatteren Uffe Westerberg, der udgiver en ny bog om Churchill-klubben 5000 kr.
Hospice Vangen, 5.000 kr.
Lungeforeningens netværksgruppe, 3.000 kr.
“Strikkepigerne på Vestergaarden” 2.500 kr.
Herudover 14 andre gode formål.

Som noget nyt havde Fonden allieret sig med Aalborg Kloster, der netop den 4. maj havde premiere på en tilføjelse til udstillingen om Churchill-gruppen. Legatmodtager Uffe Westerberg fortalte om udstillingen.

Kl.16.45 gik forsamlingen via “den hemmelige løngang” til Aalborg Kloster, hvor Søren Wormslev tog imod.

Søren Wormslev, der er formand for Aalborg Kloster, holdt et spændende foredrag om klostret, samt om udstillingen om Churchill-gruppen, hvor også forfatteren Uffe Westerberg kunne supplere med flere facts.

Tak til Søren Wormslev for en stor oplevelse.

Fogograf: Jens Morten

Se billederne her

 

 

IMG 1172Christian den Fjerdes Laug har ca. 8.000 medlemmer fordelt over hele verden, alligevel var den en stor fornøjelse at denne medlemskreds blev styrket ved optagelse af 26 medlemmer fra store dele af verden den 4. maj 2022.

Oldermanden nævnte i sin velkomst, at der normalt var elever med fra Ukraine, dem savnede vi af gode grunde i dag. Oldermanden bad major Kristian Henningsen viderebringe vores bedste hilsener til vores venner i Ukraine.

Netop af hensyn til det multinationale blev denne optagelse naturligvis gennemført i engelsk udgave. De 26 nyoptagne havde det til fælles, at de alle fungerer i deres nationale militær- politi, og ligeledes er det en tradition, at de pågældende MP´er fra de enkelte nationer deltager i kursus i Aalborg omkring international forståelse og gensidig respekt for og mellem de enkelte landes militærpoliti.

Det er efterhånden blevet en tradition at dette internationale efteruddannelsestilbud finder sted i Aalborg, og en del af denne tradition har de seneste 25 år, budt på optagelse af de aktuelle kursusdeltagere i Christian den Fjerdes Laug.

I begyndelsen af optagelsesproceduren hersker der blandt de optagelsessøgende en rimelig spændt stemning, men efterhånden som optagelsesritualet gennemgås skabes der god forståelse for denne danske institutions oprindelse, liv og virkemåde, og derfor lykkes det at afvikle hele optagelsen i et godt og smittende humør.

Denne gang var der optagelse af danske, norske, svenske, finske, engelske, lettiske, polske og tyske militærpolitifolk.

Alle deltagere var gode til at synge med på de indlagte sange i optagelsesproceduren, og klappede flot ad Laugets dygtige 3-mands-band, der leverede god musikalsk underholdning.

Endnu en god dag.

Foto: Privat

Se billederne

 

Det blev en flot aften med optagelse af nye medlemmer og tildeling af donationer

Som vanligt dannede kælderhvælvet under Jens Bangs Stenhus rammen om aktiviteterne.

Oldermand Niels Voss Hansen kunne byde velkommen til mange deltagere, der var pænt fyldt op i kælderen. SIMG 4262om første punkt oplæste oldermanden et telegram til Hendes Majestæt Dronningen, hvilket senere medførte en kvittering fra dronningen for modtagelsen af den venlige hilsen.
Oldermanden bad så forsamlingen om at mindes mangeårige stolsbroder Karl Salling Møller, der i 2021 var død 96 år gammel.Karl Salling Møller var æresceremonimester og den sidste i lauget, der havde været aktiv under 2. Verdenskrig, og kom hjem med de hvide busser fra Neuengamme. Karl var medlem af Lauget i 46 år, heraf de 40 år i styrelsen.
Ligeledes meddeltes at stolsbroder Per Svensson efter 37 års medlemskab af lauget, heraf de 25 som medlem af styrelsen, har valgt at trække sig tilbage.
Henning Kaastrup blev behørigt budt velkommen som ny stolsbroder og iklædt kappe.

Herefter blev Laugsforsamling for året 2021 afviklet.
Som dirigent til at afvikle dagsordenen på behørig vis valgtes tidligere beredskabschef Jørgen Pedersen.

IMG 4270Dagsordenen blev herefter afviklet, og Jørgen Pedersen hjalp til med, at det skete efter den gældende dagsorden.  

I oldermandens beretning blev meldt om Covid-19’s indflydelse på aktiviteterne.  Det havde kun været muligt at gennemføre 6 optagelser i 2021. En af disse var et 30-års jubilæum for optagelse af medlemmer i UNMILPOC. Det blev i sin tid initieret af major Søren Rand, der også var til stede på dagen. Samme dag udnævntes ”Årets Soldat  2021”, som blev overkonstabel Class Mathias Schultz.  Ligeledes havde arbejdet med laugets norske afdeling ligget underdrejet grundet Covid-19, men der er melding om et norsk besøg i marts 2022. Beretningen blev godkendt.

Der var genvalg til bestyrelsen, der alle var villige til at fortsætte.

Kassemester Torben Røgild gennemgik herefter regnskabet, der udviste et fornuftigt overskud på trods af Covid-19 og en dermed indskrænket aktivitet i 2021.

Regnskabet blev godkendt.

Herefter omtalte oldermanden Christian den Fjerdes Laugs Fond, hvor der i 2021 var blevet uddelt i alt kr. 54.000 til forskellige gode formål. I årenes løb har Fonden udbetalt 1,6 mill. kr. til gode formål.

I år har fonden 25-års jubilæum. I alle årene har tidligere borgmester Kaj Kjær været formand. Kaj Kjær har nu valgt at trække, sig og han og fru Britta fik stor tak for indsatsen. Nyvalgt til fonden er Michael Slavensky Dahl.

Traditionen tro var der herefter uddeling af diverse hæderspriser.
Philip Holst Park Nielsen fik tildelt en donation i form af et ”Skulderklap” for aktuelt i weekenden, at have reddet endnu et ungt menneske fra at drukne i Limfjorden.
Årets soldat 2022 tilfaldt overkonstabel David Gerdt for sin indsats, der også omfattede missioner i både Irak og Afghanistan.
Aalborgprisen gik til Aalborgarden, som siden 1983 har medvirket til at gøre Aalborg festligere. Formand Michael Christensen og tambourmajor Cecilie Laustsen tog imod.
Christian den Fjerdes Laug’s Hæderpris gik til Knud Christensen, der har taget initiativ til organisationen ”Kom videre mand” i Aalborg. En organisation, der hjælper mænd, der har ”ondt i livet”.
Traditionen tro var der donationer til beboere på 4. Maj Kollegiet. De bor på henholdsvis ”Churchill værelset”: Frida Rosenlund Falk Thøstesen og ”Tolstrup værelset”: Magnus Neve-Græsbøll.

Da dirigenten og oldermanden havde afklaret, hvem der skulle afslutte generalforsamlingen, var næste punkt optagelse af nye medlemmer.
Der var 12, der havde ønsket optagelse. Heraf en delegation fra laugets mangeårige samarbejdspartner en sektion fra GF Forsikring i Odense.

De nyoptagne blev udsat for den herlige normale optagelse. De måtte også denne aften bevæge sig ud i mørket, for at finde frem til den hemmelige indgang, hvortil de netop havde fået hver sin nøgle. Selskabet blev udsat for den traditionelle hofmenu, 2 røde pølser med brød.  Der var en glad stemning under hele optagelsen.

Se billederne

Fotograf: Fini Ryming